Prihláste sa na odber Noviniek


Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.*Viac informácii o spracovaní osobných údajov

Sledujte nás

Hľadať

Image Alt

Obchodné a dodacie podmienky

Cena
Ceny zobrazovaných tovarov uvádzané na našich stránkach sú konečné. Celková cena nakupovaného tovaru, resp. tovaru vloženého do virtuálneho nákupného košíka (ďalej košík) je výsledná cena vygenerovanej objednávky. 
Elektronické nakupovanie
Naše stránky sú prehľadne usporiadané pre čo najjednoduchší spôsob nákupu tovaru. Výberom kategórie produktov zobrazíte množinu tovarov, spadajúcich pod ňu, a kliknutím na tlačidlo „pridať do košíka“ vybraný tovar vložíte do košíka. Košík je vždy pri nákupe zobrazený na pravej strane stránky a zobrazuje názov tovaru, jeho množstvo a celkovú sumu za tovar v ňom uložený – ceny sú bez DPH – nie sme platcami DPH. Po kliknutí na názov tovaru v košíku sa zobrazí jeho detail a po kliknutí na zobrazené množstvo je možné túto hodnotu editovať. 
Osobné údaje
Tieto údaje budú použité iba pre vnútornú potrebu firmy „Zita Košíková – Zitkina keramická dielňa“, ktorá ručí za to, že nebudú zneužité na iné účely. 
Objednávka
Po prijatí objednávky, je potrebné jej potvrdenie. Potvrdenie objednávky realizujeme emailom, alebo telefonickým spojením so zákazníkom. Ak nie je možné uskutočniť potvrdenie objednávky, táto je stornovaná bez akýchkoľvek náhrad voči objednávateľovi. Záväzok voči objednávateľovi začína až pri potvrdení objednávky. Po jej potvrdení sa začne tovar pripravovať na expedíciu. Pri potvrdení objednávky je objednávateľ oboznámený aj s dodacími lehotami. Objednávateľ môže aj sám potvrdiť svoju objednávku zavolaním na tel. č.: 0903737678(pondelok – piatok: 8:00 – 16:00 hod), alebo odoslaním emailu na: info@keramikazitka.sk
Doprava
Firma Zita Košíková – Zitkina keramická dielňa sa zaväzuje dodať tovar k zákazníkovi na adresu, ktorú zákazník uvedie v systéme. Zákazník má na výber z dvoch možností:

  • poštou, kurér (spoplatnené podľa aktuálneho cenníka)
  • vlastné prevzatie

Za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou službou zodpovedá prepravná služba, u ktorej je prepravovaný tovar vždy poistený. Takéto prípady riešime individuálne so zákazníkom. Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.

Cenník dopravy vrátane DPH:
balík do 1kg: 2,50 EUR

balík 1 až 3kg: 6,00 EUR

dobierka: 1,50 EUR k cene balíka

Reklamačný poriadok a záručný servis
Reklamovať môžete tovar zakúpený a zaplatený od obchodníka „Zita Košíková – Zitkina keramická dielňa“. V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu došlo mechanickým znehodnotením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté poškodenia spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym používaním.

Predajné a dodacie podmienky Zita Košíková -Zitkina keramická dieľňa

I. Všeobecne

1.1. Pre zmluvné vzťahy medzi firmou Zita Košíková – Zitkina keramická dielňa (ďalej len predávajúci) a kupujúcim platia výlučne tieto predajné a dodacie podmienky. Rozdielne alebo zmenené podmienky platia len v prípade, ak budú predávajúcim písomne potvrdené.

1.2. Vzťahy neupravené týmito podmienkami a zmluvou sa riadia obchodným zákonníkom, ak je kupujúcim právnická osoba alebo iný podnikateľ a občianskym zákonníkom, ak je kupujúcim fyzická osoba.

1.3. Váha, objem, dĺžka, pokiaľ nie je prerokované nič iné, smerodajné len približne. Na svoje výrobky si predávajúci vyhradzuje vlastnícke aj autorské právo.

1.4. Všetky údaje uvedené v objednávke sú záväzné pre predávajúceho i kupujúceho v prípade uzavretia kúpnej zmluvy na základe potvrdenej objednávky.

1.5. Pokiaľ kupujúci z dôvodov predávajúcim nezavinených nedodrží úplne, alebo čiastočne zmluvu, je predávajúci oprávnený požadovať náhradu škody v preukázanej výške.

1.6. Predávajúci má právo pozastaviť realizáciu riadne uzatvorenej kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek dôsledkov pre predávajúceho, ak sa preukáže, že kupujúci je v omeškaní s úhradou predchádzajúcich dodávok podľa vystavených faktúr, alebo inak porušil zmluvné a platobné povinnosti obsiahnuté v zmluve alebo faktúre. V tomto prípade vzniká právo predávajúceho účtovať kupujúcemu skladné. Pri omeškaní kupujúceho s úhradou faktúr dlhšou ako 14 dní od okamihu splatnosti, zanikajú akékoľvek zmluvné povinnosti ku kupujúcemu, vrátane nárokov na ďalšie dodávky. Nezaniká tým však právo predávajúceho na zmluvné a zákonné dôsledky a sankcie.

II. Kúpna cena

2.1. V kúpnej cene sú zahrnuté náklady na štandardné balenie.

2.2. Náklady na neštandardné balenie podľa priania kupujúceho nie sú v cene zahrnuté a budú účtované samostatne.

2.3. Dohody o cenách sú záväzné 3 mesiace. Ak je dodávka uskutočnená neskôr ako 3 mesiace po podpise zmluvy, je prípustné cenové zvýšenie s prihliadnutím na prípadné zväčšenie nákladov alebo zmeny v cenníkoch.

III. Platobné podmienky

3.1. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak, platia všeobecné platobné podmienky uvedené ďalej pod bodmi 3.2. Týchto predajných a dodacích podmienok.

3.2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu na základe údajov uvedených emailovej správe. Vo faktúre (daňovom doklade) budú zúčtované zaplatené zálohy, resp. cena. Faktúry (daňové doklady) budú vystavované a hradené tak, aby pred uskutočnením dodávky bola celá dodávka uhradená.

IV. Termín plnenia

4.1. Termín plnenia je stanovený v zmluve. V tomto termíne sa predávajúci zaväzuje tovar dodať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje ho prijať.

4.2. Začiatok plnenia začína plynúť až odo dňa zaplatenia ceny podľa bodu 3.2., prípadne od splnenia ostatných dohodnutých platobných podmienok. Rozhodujúcim pre začiatok plnenia je deň pripísania dohodnutej čiastky na účet predávajúceho.

4.3. Dodacia povinnosť zaniká ak je kupujúci v omeškaní s úhradou dohodnutej ceny, a ak nie je dohodnuté inak. V tomto prípade zaniká dodacia povinnosť v rozsahu neuhradenej časti dodávky a zaniká nárok kupujúceho na zľavy z ceny tovaru, ak boli dohodnuté.

4.4. V prípade meškania dodávky má kupujúci právo stanoviť dodatočnú lehotu v trvaní 3 týždňov. Ak predávajúci túto lehotu nesplní, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť. Vyhlásenie o odstúpení musí byť učinené neodkladne po uplynutí dodatočnej lehoty.

V. Dodanie tovaru

5.1. Dodávka sa považuje za splnenú okamžikom jej prevzatia kupujúcim alebo náhradným uskladnením po uplynutí 7 dňovej lehoty stanovenej na prevzatie vo výzve k odberu. Pri použití verejnej dopravy platí za splnenie okamih odovzdania tovaru verejnému prepravcovi.

5.2. Pokiaľ kupujúci neprevezme pripravený tovaru, je predávajúci oprávnený tovar na účet a riziko kupujúceho uskladniť a vyúčtovať mu jeho cenu vrátane vzniknutých nákladov.

5.3. Pri vlastnom odvoze sa kupujúci zaväzuje zabezpečiť odber a prebierky tovaru od predávajúceho v príslušnej výdajni tovaru, a to v lehote stanovenej vo výzve k odberu.

5.4. Pokiaľ kupujúci uplatní k odberu dopravcu, ten je povinný preukázať sa oprávnením tovar prevziať.

5.5. Pri odvoze zaisťovanom predávajúcim je záväzok splnený okamihom prevzatia tovaru kupujúcim od dopravcu.

5.6. Kupujúci sa zaväzuje uviesť presné dopravné dispozície pri podpise kúpnej zmluvy. Akékoľvek zmeny dopravných dispozícií musia byť vykonané písomne, najneskôr 3 pracovné dni pred odoslaním tovaru.

5.7. Dodávku tovaru je vo všetkých prípadoch povinný predávajúci oznámiť kupujúcemu najmenej 2 dni vopred, spôsobom uvedeným v zmluve (fax, e-mail, písomne).

5.9. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je faktúra so špecifikáciou výrobkov.

VI. Prechod rizík

6.1. Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza okamžikom potvrdenia faktúry prípadne pokladničného bloku každého plnenia dodávky na kupujúceho jedným z týchto spôsobov:

a) pri vlastnom odbere prevzatím,

b) odovzdaním verejnému dopravcovi,

c) prevzatím od dopravcu, ktorého zabezpečí predávajúci.

6.2. Kupujúci je povinný pri prebierke tovar skontrolovať, a to množstvo a zjavné závady. Zistené závady musí kupujúci vyznačiť do dodacieho listu odovzdávacieho protokolu, alebo faktúry Podpisom niektorých z týchto dokumentov potvrdzuje kupujúci riadne prevzatie a dodanie tovaru vrátane úplnosti a kvality dodávky.

VII. Kvalita výrobkov – záruky

7.1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na dodaný tovar podľa druhu výrobku, v zmysle technickej špecifikácie

7.2. Záruka je poskytovaná na výrobky, ktoré boli užívané podľa technických podmienok výrobcu.

7.3. Predávajúci prehlasuje, že dodaný tovar nemá právne vady.

VIII. Vady výrobkov – reklamácie

8.1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré má v čase, keď nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho.

8.2. Kupujúci pri uplatnení svojich práv vyplývajúcich zo zjavných vád tovaru sa zaväzuje postupovať takto:

a) pri odbere a prevzatí tovaru od predávajúceho je možné uplatniť zjavné vady písomne záznamom do dodacieho listu, preberacieho protokolu.

b) Pri doprave zabezpečovanej predávajúcim alebo verejnou dopravou sa zaväzuje uplatniť reklamáciu písomnou formou do dodacieho listu, ak z dôvodov zjavných vád tovaru neprevezme. Ak tovar prevezme a uplatňuje zjavné vady, je povinný tovar ponechať v pôvodnom balení a bezprostredne uplatniť reklamáciu písomnou formou (emailom) u dodávateľa, najneskôr však do 48 hodín od doručenia dodávky. Ak nie sú zjavné vady uplatnené v týchto lehotách, tovar je riadne dodaný a bez zjavných vád.

8.3. Vady na výrobkoch, ktoré nemohli byť zistené pri preberaní podľa bodu 8.2. týchto podmienok vplyvom balenia výrobkov a z hľadiska jednotlivých kusov, majú charakter vady zjavné, nesmie byť ďalej spracovávané a musia byť ponechané v stave zaisťujúcom preukázania pôvodu tovaru. Predávajúci nenesie akékoľvek dôsledky vyplývajúce zo spracovania takýchto výrobkov. Takéto vady je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu bezodkladne pri zistení a to akýmkoľvek spôsobom. Vždy však je povinný uplatnenie reklamácie písomne potvrdiť do 48 hodín po zistení.

8.4. Pri zistení skrytých a ostatných vád výrobkov je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu výskyt týchto chýb bezodkladne písomne s uvedením charakteru vady. V prípade iného postupu právo na uplatnenie zodpovednosti z vád zaniká.

8.5. Chybný tovar v zmysle bodu 8.4. týchto podmienok predávajúci vymení na svoj náklad. Táto povinnosť platí, ak je chybný tovar k určenému účelu technicky či komerčne nepoužiteľný.

8.6. Pri neoprávnených reklamáciách má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu vzniknuté náklady v plnej výške.

8.7. Reklamácie výrobkov nedávajú právo kupujúcemu neplniť platobné podmienky, ku ktorým sa zaviazal.

8.8. Predávajúci neručí za vady vzniknuté v dôsledku nepredpísaného alebo neprimeraného použitia výrobku, neodbornej manipulácie, montáže a na vady spôsobené kupujúcemu treťou osobou. Záruka sa tiež nevzťahuje na drobné odlišnosti v odtieni povrchovej farebnosti dodaného tovaru, najmä u dodávok s dlhšou časovou realizáciou.

IX. Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar bez udania dôvodu:

9.1 Kupujúci má právo stornovať objednaný tovar alebo službu do 12 hodín od odoslania objednávky bez vypĺňania formuláru odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku a to bez storno poplatku. To neplatí pri tovare, ktorý je podľa objednávky kupujúceho vyrábaný, alebo upravený na zákazku podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovare vyrobeného na mieru alebo tovare určeného osobitne pre jedného kupujúceho.

9.2 Spotrebiteľ je oprávnený v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“) odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy práve dodanie tohto tovaru. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť formulár, ktorý prikladáme k objednanému tovaru. 

9.3. Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s bodom 7.2 pokiaľ sa jedná o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo v ostatných prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Rovnako spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ neuplatní toto právo v súlade s § 8 cit. zákona v predchádzajúcej vete.

9.4. Ak sa spotrebiteľ rozhodne využiť právo uvedené v bode 7.2 VOP, je povinný odstúpenie od kúpnej zmluvy v písomnej forme, alebo na trvanlivom nosiči najneskôr v posledný deň určenej lehoty:

a) odoslať e-mailom na adresu prevádzkovateľa eshop: info@keramikazitka.sk,

b) alebo osobne doručiť na adresu predávajúceho (prípadne adresu prevádzky),

c) alebo písomné odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu na vyššie uvedenú adresu.

9.5  Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať, alebo osobne doručiť tovar (predmet kúpy zo zmluvy, od ktorej odstupuje) spolu so všetkou priloženou dokumentáciou – napríklad originálom faktúry, návodom v slovenskom jazyku a prípadne inou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom. V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa je spotrebiteľ povinný zaslať, alebo osobne odovzdať predmetný tovar a dokumentáciu najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Spotrebiteľom sa odporúča, aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene, najvhodnejšie ako poistenú zásielku. Tovar nezasielajte na dobierku, pretože tovar zaslaný takýmto spôsobom nebude prevzatý.

9.6  Prevádzkovateľ e-shopu v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa vráti zaplatenú kúpnu cenu za tovar alebo služby, vrátane nákladov na dopravu ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Kúpnu cenu však predávajúci nemusí vrátiť skôr než mu bude doručený vrátený tovar, alebo mu spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru (toto neplatí v prípade, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám).

9.7 Náklady spojené s vrátením tovaru znáša spotrebiteľ. 

9.8. Prípadné zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru znáša spotrebiteľ.

X. Výhrady vlastníckeho práva

10.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k tovaru až po zaplatení úplnej kúpnej ceny.

10.2. Kupujúci nesmie použiť neuhradenie tovaru na plnenie svojich záväzkov voči tretej strane, dávať ho do zástavy alebo ním poskytovať akékoľvek záruky, len v prípade, že by k tomu dal predávajúci písomný súhlas.

XI. Ďalšie dojednania

11.1. Všetky zmeny a doplnky týchto obchodných podmienok môžu byť vykonané v konkrétnom prípade len písomne. Pre tento prípad platí, že prednosť má písomná modifikácia podmienok.

X